Tisztelt Résztvevő!

Az kommunikációs angol  tanfolyam célja a már alapfokú angol nyelvismerettel rendelkező orvos kollégák számára segítséget nyújtani az angol szakmai nyelv sajátosságainak megismeréséhez. E rendszer lehetőséget nyujt a szavak kiejtésének és hangsúlyozásának gyakorlására egy amerikai magyar orvos személyes segítségével.
A
felhasznált szövegek gyakorlati orvosi anyagok szövegei,  gyógyszerek ismertetései, tudományos és továbbképző cikkek, orvosi információk, a betegekkel való érintkezés nyelve és továbbképzések, vizsgák anyaga.
A
tanfolyam angol szövegek olvasásából, az ismeretlen szavak fordításából, a kiejtés és hangsúly gyakorlásából áll.
Az
adott napon felhasználandó szöveget e-mailhez csatolva a résztvevő rendelkezésére állítjuk. E szöveget a böngészőben is követni lehet, a tanfolyam folyamán megadott weblap címen.

 A  hangsúly a szövegben  félkövér  nyomtatással (és aláhúzással) jelenik meg. Az angol nyelvben a helyes hangsúlyozás igen fontos a szavak értelmezésében. Az angol szavakban egy vagy több hangsúlyozott szótag is lehet.  A szövegek fokozatosan több és több figyelmet  igényelve késztetik a résztvevőt a helyes hangsúlyozásra és kiejtésre.

Amennyiben további részletesebb magyarázatra lenne szüksége, ezeket a következő fejezetekben lehet megtalálni:

 

Sikeres tanulást kívánunk!

 

VISSZA E LAP TETEJÉRE

AZ  ANGOL  NYELVRŐL  ÁLTALÁBAN

Az angol nyelv ma világnyelv. Különösen igaz ez a tudományok világában, ahol az egyes új fogalmak megnevezésére angol szavakat használnak. Ezért az angol szavak száma egyre nő, jelentésük bővül. Elmondhatjuk, hogy mire egy angol nyomtatott szótár megjelenik, addigra a használt nyelv már túlszárnyalja a szótárban közölt szavakat. 

Fontosnak tartom, hogy néhány jellemző dolgot megemlítsek az angol nyelvről és nyelvtanról.

Az  angol nyelv amilyen gazdag szavakban, olyan "szegény" nyelvtanban.  Az indo-európai  nyelvekre olyan jellemző "nemi" szabályok minimális szerepet  játszanak, kivéve az  egyes szám harmadik személyre  vonatkozó névmásokban. Ugyanúgy a ragozás csak az egyes szám harmadik személyében változtatja meg az igét.

Egy  ige és a rá vonatkozó főnév gyakran teljesen azonos. A jelentés  tehát  a mondat  értelméből következik. Egy szónak a jelentése teljesen más lehet a szöveg témájától függően, egy szó (akár  főnév akár ige akár melléknév ) teljesen más, egymástól messze eső fogalmat  fedhet.   Szótárunkban igyekeztünk  feltüntetni a szavaknak a felhasznált  szövegben való értelmezését, ugyanakkor  némely általánosságban használt  jelentését  is.  Mivel témánk "orvosi",  így ezen értelmezéseket  hangsúlyozzuk. Ugyanakkor, más szavak nem orvosi értelmezése nem jelenik meg  szótárunkban, ez  nem jelenti hogy a köznapi  nyelvben megismert jelentése téves.

Különös hangsúlyt fektetünk a szavak értelmezésére, és azok használatára kifejezésekben.  A szövegben előforduló kifejezéseket  külön felsorolásba vesszük, és ezeket kiejtve mp3 formátumban a résztvevő rendelkezésére bocsájtjuk egyéni gyakorlás céljából. 

A szavak jelentésre nem csak a mondat értelméből lehet következtetni, de legtöbb szóalakban fel lehet ismerni azt a szót is, amelyből származott.

Külön szeretném felhívni a figyelmet a szavak kiejtésére, a hangsúlyozásra, ugyanis a hangsúlynak jelentésmódosító szerepe lehet.

A szótárunkban megjeleno szavakból már sok ismert ill. könnyen értelmezhető orvosok számára. Ezeket  főleg a hangsúlyozás és a kiejtés illusztrálása céljából ismertetjük.

 

 

VISSZA E LAP TETEJÉRE

 

A BRIT ÉS AZ AMERIKAI ANGOL NYELV KÜLÖNBSÉGEI

A brit és az amerikai orvosi szókincsben néhány jellegzetes, de értelmezését tekintve lényegtelen különbséget észlelhetünk. Tanfolyamunkban egyaránt használunk brit és amerikai angol szöveget, kifejezést, mint pl. "oedema" (brit) és "edema" (amerikai) szó. Mint sok más esetben a kiejtés majdnem ugyanaz, csupán az írásmód különbözik.

A tananyagban nem fordítunk figyelmet a brit és amerikai szavak kiejtésének megkülönböztetésére, a kiejtések illusztrálására az amerikai kiejtést használjuk.

A KIEJTÉSROL

A köznapi beszédben a amerikai kiejtés egyik jellemzője a hangok (magán és mássalhangzók) elhagyása. (Pl az amerikaiak elharapják a szó végét). Az érthetőség kedvéért a rádió és tv bemondók tudatosan kiejtenek minden hangot, még a szavak végén is. Csak a köznapi beszédben engedhető meg a szavak végének elharapása, és az utolsó magánhangzó "elnyelése".

Szövegeink magyarázatában különös hangsúlyt fektetünk a szavak teljes kimondására. Feltehetően olvasóinknak az angol orvosi nyelv használata külföldi orvosokkal való érintkezésre, szakmai továbbképzéseken való részvételhez vagy előadások tartására szükséges. Minden esetben a szavak érthető (teljes) kiejtése rendkívül fontos.

Tudatában vagyunk annak, hogy sok résztvevőnk az angol nyelvet csak olvasásra fogja használni. Ennek ellenére fontos a szavak helyes kiejtése, mivel a hagsúly eltolódásnak sok esetben jelentést megkülönböztető szerepe van.

VISSZA E LAP TETEJÉRE

 

A KIEJTÉS EGYES SAJÁTOSSÁGAI

Bizonyos hangok képzése külön figyelmet érdemel.
.A
három (magyarok által) leggyakrabban hibásan kiejtett hang a th , a w és a v hangja.

* A "th" hang helyes kiejtés egy lágyabb "d" hanghoz hasonlít leginkább, melynek képzésekor a nyelv hegyét a felső fogsorhoz illesztjük. Erre hallhatunk példákat az alábbi (kékkel jelölt) szavakra kattintva:

   the   this  there  than  therefore

Egyéb szavakban még lágyabb a kiejtés:

   think  thought  thorogh  throughout  athlete  thermometer  thesis  thaw

&

Egy másik jellegzetessége egy nyelvnek, a magánhangzók kiejtésének tartama.
Ez magyarban is jelentős de itt legalább megjelöljük a magánhangzók hosszát:
  i - í, o - ó, stb. Nem is könnyü megérteni, ha ezek tartamát nem tartjuk be pl.
.... jol erzem magam.. vagy: ez egy rővid ora vólt

A magánhangzó hossza az angol nyelvben is jelentő,s de itt meg sincsenek jelölve. Alkalmakként megjegyezni a magánhangzók helyes tartamát.

 

VISSZA E LAP TETEJÉRE

A W és V helytelen használata különösen magyar és német anyanyelvüek által elkövetett hiba. A németben a V (Volk) a magyar "f" hangnak felel meg . Angolban a V az igazi kemény magyar "V" (mint pl. Viktor) és a W egy különös, de teljesen más hang. E hang angol neve "double uu" vagyis "dupla u". Ennek hangzása az "ua"kiejtésére hasonlít leginkáb. A "w"-val kezdődő kérdőszavak kis kivételt szolgálnak, ezeknél a W előtt mintha egy "h" hangot susognánk. A helyes kiejtéseket ismét a kék szavakra kattintva lehet hallani. Ime:

   what   where   window   we   waste   waist   wound   water

Hallgassuk meg és gyakoroljuk tehát a következő mondatokat:

   Where was William wandering Wednesday?

   Wanda would wash window if she was a window washer.

A V mindig egy kemény magyar V. hangnak felel meg, mint a(Viktor) vagy a (valaki) szóban.

   very   vacuum   valve   vagina   vesicle

   Very well, we will watch the variable vasoconstriction.

Ebben a mondatban fontos a V és aW kiejtésének megkülönböztetése!

* A szóvégi "-tion" mintha azt mondanák, hogy "-sön" de az ö nagyon rövid és halk, majdnem nem is lehet hallani. Hallgassuk meg pédául ezeket a szavakat:

   education   definition   persecution

VISSZA E LAP TETEJÉRE

 

 

A HANGSÚLY HELYE A SZAVAKBAN

A szavak megértéséhez és helyes használatához elengedhetetlenül szükséges az egyes szavak szóhangsúlyának ismerete. A magyarban minden szóban az első szótag hangsúlyos. Az angolban nincs általános szabály, a hangsúly szavanként változik. A hansúlynak jelentésmegkülönböztető szerepe van. Néhány szónak több szótagja hangsúlyozott. Mi alkalmanként mindegyik hangsúlyt jelezzük, a hallott szövegből kiderül melyik a fő és melyik a másodlagos hangsúly . A nyomtatott szövegben a magyar (első) szótagtól eltérő hangsúlyt erős nyomtatással (és aláhúzással) jelezzük. A felovasott szövegben azt is érzékeltetjük , melyik a főhangsúlyos és melyik a mellékhangsúlyos szótag..

Hallgassuk meg a következő mondatot helyesen hangsúlyozva:

      I am a Hungarian professor of alternative medicine.

"Repeticio est mater studiorum"

A tanfolyam a hangsúly és kiejtés egyéni alapon való gyakorlásán alapszik. Noha a mondatok felolvasását egyszerre csak egy személy teheti, kérem ezeket egyénileg gyakorolni. Ugyanúgy a megmagyarázot szavakat, azok kiejtését minden hallgató gyakorolhatja.

 

 

VISSZA E LAP TETEJÉRE

Kérdéssel, javaslattal, megjegyzéssel  kérem forduljon a szerzohöz:

e-mail: IBorocz@medlist.com